REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační podmínky pro veškeré zboží nabízené na webovém portálu www.lifeit.cz platné od 01. 01. 2020

Žádost o reklamaci je nutné podat písemně nebo emailem na uvedenou adresu. Případné dotazy a návrhy je možné zcela nezávazné diskutovat na telefonním čísle +420 777 290 200.

 1. V případě, že se kupující a prodávající domluví na navrácení zboží k dalšímu testování, učiní tak kupující na vlastní náklady. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.
 2. Náklady na přepravu reklamovaného zboží hradí vždy kupující.
 3. Vzhledem ke stáří a povaze zboží je na zboží poskytnuta záruční doba v trvání 30 dnů, není-li popisu uvedeno jinak. Kupující má právo písemně navrhnout změnu obchodních a reklamačních podmínek. Jejich odsouhlasení prodávajícím proběhne taktéž písemně.
 4. Prodávající odmítá nést odpovědnost za zacházení se zásilkou v průběhu přepravy.
 5. V případě, že je zásilka v momentě převzetí u přepravce jakkoliv poškozena, má kupující právo ji nepřevzít. Neztrácí se tím však jeho povinnost uhradit náklady na poštovné. V takovém případě je kupující povinen pořídit fotodokumentaci poničené zásilky a zaslat ji neprodleně prodávajícímu.
 6. Prodávající se zavazuje zboží zabezpečit proti nárazu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, avšak neodborně. (karton, lepicí páska, papír či igelit) Kupující si je vědom všech rizik spojených s neodborným a neoriginálním zabalením zboží.
 7. Záruční doba je vždy uvedena v popisu zboží pokud se na zboží vztahuje.
 8. Uplatňování záruční doby je podmíněno kompletností reklamovaného zboží (ovladače, obaly, kabely, kolektory a další) a dodržením všech reklamačních podmínek.
 9. Za data na nosičích (pevné disky, CD a DVD média, diskety apod.) předaných k dalšímu testování prodávající neručí, doporučuje všechna data před předáním zařízení zálohovat.
 10. V případě neoprávněné reklamace je zákazníkovi účtován poplatek 500,- Kč včetně DPH. Za neoprávněnou reklamaci se považuje i udání závady, která se neprojeví, i když se na zboží projevuje závada jiná, ale i zasílání reklamovaného zboží bez splnění reklamačních podmínek.
 11. Za důvod k reklamaci nelze uznat: a) Nekompatibilitu zakoupeného zboží s jiným hardwarem, pokud nebyla tato kombinace písemně požadována při objednávce. b) Závadu, která se projevuje pouze při použití software, u kterého kupující není schopen doložit doklad o jeho legálním nabytí. c) Zboží poškozené mechanicky, elektrostatickým výbojem, nesprávným či nevhodným zapojením, neodborným zásahem, provozováním v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku. d) Pokud k vadě zařízení došlo vlivem zanesení mechanických součástí (např. ventilátoru, chladiče, pohonných jednotek) prachem, nebo jinou nečistotou. Prodávající doporučuje pravidelné čištění mechanických součástí. e) Vadu, ke které došlo po skončení životnosti výrobku, nebo vlivem používání výrobku nad limit stanovený výrobcem.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadný díl dílem obdobným, stejných nebo lepších technických parametrů.
 13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na lhůtě delší.
 14. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.
 15. Prodávající si vyhrazuje právo změny obchodních a reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.